ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ В РАМКАХ АРТ КЛАСІВ ОНЛАЙН (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

  1. Загальні положення

1.1. Цей документ є офіційною публічною пропозицією укласти договір про надання Послуг (далі така публічна пропозиція – “Публічна оферта“). 

1.2. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті Виконавця за адресою: kalaki-malaki.lviv.ua/oferta (далі – “Веб-сайт“) та діє до моменту відкликання цієї Публічної оферти Виконавцем у порядку, передбаченому цією Публічною офертою.

1.3. Виконавець зберігає за собою право вносити зміни до умов цієї Публічної оферти, у тому числі, але не виключно, до вартості та опису Тарифів (як визначено вище) на Веб-сайті та/або відкликати цю Публічну Оферту у будь-який момент часу на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до цієї Публічної оферти, такі зміни вступають у силу з моменту публікації оновленого тексту цієї Публічної оферти на Веб-сайті, якщо інше не передбачено додатково при внесенні таких змін. Про внесення змін або відкликання цієї Публічної оферти Виконавець зобов’язаний оголосити на Веб-сайті за 7 (сім) календарних днів до внесення відповідних змін або відкликання цієї Публічної оферти.

1.4. Для того щоб укласти договір про надання інформаційних послуг (далі – “Договір“), Клієнт повинен здійснити повне, беззастережне та безумовне прийняття цієї Публічної оферти (далі – “Акцепт“), тобто надати свою згоду на укладання Договору на умовах, викладених у цій Публічній оферті шляхом оплати Послуг (як визначено нижче) у порядку, передбаченому пунктом 3 цієї Публічної оферти.

1.5. З моменту оплати Послуг, Договір вважається укладеним на умовах цієї Публічної оферти.

  1. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Клієнту на умовах, передбачених цим Договором, послуги по: (і) обробці та систематизації інформації щодо відвідувачів (on-line) Клієнта, (іі) розміщенню на Веб-сайті інформації Клієнта щодо розкладу відвідувань (on-line), цінової політики, пропозицій, акцій та іншої важливої інформації такого Клієнта та розсилці повідомлень відвідувачам такого Клієнта щодо зазначеної вище інформації, (ііі) формуванню запиту на оплату послуг Клієнта шляхом використання електронної платіжної системи LiqPay та (iv) інші послуги, кінцевий об’єм яких залежить від обраного Клієнтом Тарифу (як визначено нижче) (далі – “Послуги“), а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги. 

  1. Вартість послуг та умови оплати

3.1. Вартість послуг (on-line тренування) визначається на розсуд клієнта. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті у безготівковій формі шляхом використання Клієнтом електронної платіжної системи LiqPay.

3.2. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з умовами та правилами надання послуг в системі LiqPay, які доступні за посиланням: kalaki-malaki.lviv.ua/oferta

3.3. За здійснення Оплати з Клієнта може стягуватися комісія відповідно до тарифів, передбачених електронною платіжною системою Liqpay.

3.4. Для уникнення будь-яких сумнівів, оплата Послуг здійснюється шляхом оплати Тарифу.

  1. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний: 

4.1.1. здійснювати підключення Клієнта до Послуг не пізніше наступного робочого дня після оплати Послуг Клієнтом; 

4.1.2. здійснювати надання Послуг в порядку та на умовах, визначених Договором;

4.1.3. Забезпечувати Клієнта можливістю отримання інформаційно-довідкових послуг з питань надання Послуг. Інформаційно-довідкові послуги надаються відділом обслуговування клієнтів Виконавця за телефоном: 0503701575 або за адресою електронної пошти: trynozhenko.lidiya@gmail.com

4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. здійснювати перевірку наданої Клієнтом інформації, яка надається в порядку ідентифікації Клієнта; 

4.2.2. проводити зміну параметрів якості надання Послуг; 

4.2.3. змінювати Тарифи, які встановлюються Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення змін на Веб-сайті. Про внесення змін до Тарифів Виконавець зобов’язаний оголосити на Веб-сайті за 7 (сім) календарних днів до внесення відповідних змін. Зміна Тарифів не розповсюджується на Клієнта, яким було здійснено попередню оплату Тарифу, на час дії такого Тарифу; 

4.2.4. припинити надання Послуг (розірвати Договір в односторонньому порядку) за умови не здійснення Клієнтом передоплати за наступний період користування Послугами з попередженням про таке припинення Клієнта шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу Клієнта. Договір вважається розірваним з моменту отримання Клієнтом відповідного електронного листа від Виконавця;

4.2.5. призупиняти надання Послуг під час профілактичного обслуговування сервісу, попередньо проінформувавши про це Клієнта, шляхом розміщення оголошення на Веб-сайті. Сумарний час профілактичного обслуговування не може перевищувати 12 (дванадцяти) годин протягом 1 (одного) календарного місяця; 

4.2.6. здійснювати розміщення на Веб-сайті інструкцій, правил, посібників для користувачів тощо. Такі інструкції, правила, посібники для користувачів є обов’язковими для ознайомлення Клієнтом.

4.3. Клієнт зобов’язаний: 

4.3.1. здійснювати оплату Послуг на свій розсуд; 

4.3.2. користуватися Послугами особисто, не надавати логін і пароль доступу до особистого кабінету на Веб-сайті третім особам та вживати належних заходів щодо їх нерозголошення;

4.3.3. періодично знайомитися з інформацією, яка розміщується на Веб-сайті щодо нових Тарифів, послуг, змін до них тощо.

4.4. Клієнт має право: 

4.4.1. користуватися Послугами на умовах та в порядку, визначеному в Договорі; 

4.4.2. отримувати від Виконавця інформацію про Послуги, що надаються; 

4.4.3. користуватися інформаційно-довідковими послугами Виконавця; 

4.4.4. достроково розірвати Договір або відмовитись від Послуг. При достроковому розірванні Договору або відмові від Послуг попередньо здійснена оплата поверненню не підлягає за виключенням випадків, передбачених пунктами 4.4.5 – 4.4.8 нижче; 

4.4.5. вимагати від Виконавця повернення грошових коштів за Тариф незалежно від причини, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після здійснення оплати, якщо користування Послугами не було розпочато. Виконавець, у такому випадку, зобов’язаний повернути Клієнту грошові кошти, які Клієнт сплатив за Тариф, у той же спосіб, в який була здійснена оплата;

4.4.6. для повернення коштів, Клієнту необхідно подати відповідну заяву Виконавцю та пред’явити документ, що посвідчує особу (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату Послуг);

4.4.7. обміняти Тариф протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після здійснення оплати, якщо користування Послугами не було розпочато, на Тариф тієї ж вартості;

4.4.8. для здійснення обміну, Клієнту необхідно подати відповідну заяву Виконавцю та пред’явити документ, що посвідчує особу (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату Послуг).

  1. Cтрок дії договору

5.1. Договір для Клієнта набирає чинності з моменту його укладення і діє протягом строку, вказаного у відповідному Тарифі.

5.2. Договір вважається розірваним у випадку повернення грошових коштів за придбаний Тариф Клієнту у відповідності з пунктом 4.4.5 Договору. 

5.3. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Клієнтом Тарифу на наступний строк. Кількість пролонгувань необмежена.

  1. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору згідно з чинним законодавством України. 

6.2. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили.

6.3. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха, збройні конфлікти, воєнні дії, страйки, дії державних органів та інші ситуації, які свідчать про неможливість виконання Виконавцем зобов’язань по Договору. У разі, якщо Виконавець зазнав дії обставин непереборної сили, то він має протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити про це Клієнта. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше, ніж 90 календарних днів, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору з повідомленням Клієнта шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу Клієнта, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання. При цьому збитки заподіяні припиненням дії Договору не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. 

6.4. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, причиною яких стало надання Клієнтом недостовірної інформації.

6.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог, претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання або надання неналежної якості Послуг, що підтверджено документально, відшкодовується в межах місячної вартості відповідного Тарифу, обраного таким Клієнтом.

6.6. У будь-якому випадку, будь-яка відповідальність Виконавця перед Клієнтом за цим Договором обмежується місячною вартістю Тарифу, обраного таким Клієнтом.

  1. Інші умови

7.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які можуть виникнути у процесі надання Послуг Клієнту, зберігаються за Виконавцем. 

7.2. Права на всі об’єкти інтелектуальної власності, що входять до складу Веб-сайту належать Виконавцю 

7.3. Всі матеріали, доступ до яких Клієнту надається Виконавцем є результатом інтелектуальної власності Виконавця. 

7.4. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем врегульовуються шляхом перегорів. 

7.5. В разі недосягнення згоди за результатами переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності з чинним законодавством України.

7.6. Виконавець та Клієнт розуміє і визнає, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідних Послуг, саме по собі не є фактом надання таких Послуг неналежної якості.

7.7. Відносини, що виникають з даного Договору регулюються чинним законодавством України. 

7.8. Клієнт: 

7.8.1. надає однозначну згоду Виконавцю, відповідно да Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року, № 2297-VI, на обробку своїх персональних даних, а саме – на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням тощо таких персональних даних; 

7.8.2. несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

7.9. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору. 

7.10. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта в процесі виконання Договору і може розповсюдити її виключно в порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України.

7.11. Недійсність будь-якого положення Договору не впливає на дійсність Договору в цілому. У випадку такої недійсності, сторони Договору внесуть зміни до Договору, які будуть необхідні для виконання намірів сторін за Договором.